心经念诵网

当前位置:首页 > 心经原文

心经全文带拼音版

时间:2018-11-14 20:29:39 编辑:杨皓轩

现在有不少人都在学习般若波罗蜜多心经,但有的人是因为刚开始学习般若波罗蜜多心经,所以不知道怎么念诵。下面我给大家带来般若波罗蜜多心经注音版全文,让大家能够更好的念诵心经。

心经全文带拼音版

bō rě bō luó mì duō xīn jīng

般 若 波 罗 蜜 多 心 经

guān zì zài pú sà xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí , zhào jiàn wǔ

观 自 在 菩萨,行 深 般 若 波罗 蜜 多 时, 照 见 五

yùn jiē kōng ,dù yī qiē kǔ è 。shè lì zǐ !sè bù yì kōng ,kōng bù yì sè

蕴 皆 空, 度 一 切苦 厄。 舍利子! 色 不 异 空, 空 不 异 色,

sè jí shì kōng , kōng jí shì sè 。shòu xiǎng xíng shí ,yì fù rú shì

色 即 是 空,空 即 是 色。 受 想 行 识, 亦复 如 是。

shè lì zǐ ,shì zhū fǎ kōng xiāng, bù shēng bù miè ,bù gòu bù jìng

舍 利 子, 是 诸 法 空 相, 不 生 不 灭, 不 垢 不 净,

bù zēng bù jiǎn ,shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí, wú yǎn ěr

不 增 不 减, 是 故 空 中 无 色,无 受 想 行 识, 无 眼 耳

bí shé shēn yì ,wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ ,wú yǎn jiè ,nǎi zhì wú yì

鼻 舌 身意, 无 色 声 香 味 触 法, 无 眼 界, 乃至 无 意

shí jiè, wú wú míng ,yì wú wú míng jìn, nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú

识 界, 无 无 明, 亦 无 无 明 尽, 乃 至无 老 死, 亦 无

lǎo sǐ jìn。 wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé, yǐ wú suǒ dé gù

老 死 尽。无苦 集 灭 道, 无 智 亦无 得, 以 无 所 得 故。

pú tí sà duǒ, yī bō rě bō luó mì duō gù ,xīn wú guà ài 。wú guà

菩 提 萨埵, 依 般 若 波 罗 蜜 多 故, 心 无 挂 碍。 无 挂

ài gù ,wú yǒu kǒng bù ,yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng ,jiū jìng niè pán 。sān

碍 故, 无 有 恐 怖,远 离 颠 倒 梦 想, 究竟 涅 槃 。三

shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù ,dé ā nuò duō luó sān miǎo sān

世诸 佛,依 般 若 波 罗蜜多 故,得 阿 耨 多 罗三 藐 三

pú tí 。gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu

菩 提。 故 知 般 若 波 罗蜜 多, 是 大 神 咒, 是 大 明 咒,

shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu。 néng chú yī qiē kǔ ,zhēn shí bù xū。

是 无 上咒, 是 无 等 等 咒。 能 除 一 切 苦, 真 实 不 虚。

gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu 。jí shuō zhòu yuē

故 说般若 波 罗 蜜 多 咒。 即说 咒 曰:

jiē dì jiē dì ,bō luó jiē dì, bō luó sēng jiē dì, pútí sà pó hē

揭 谛揭谛, 波 罗揭谛, 波 罗 僧 揭谛, 菩 提萨婆 诃。

本文链接:心经全文带拼音版

上一篇:心经原文注音及译文

下一篇:梵文心经全文

猜你喜欢