心经念诵网

观无量寿经注音

刘宋西域三藏法师礓良耶舍译观无量寿经注音

liú sòng xī yù sān zàng fǎ shī jiāng liáng yē shě yì

刘宋西域三藏法师礓良耶舍译

rú shì wǒ wén, yī shí fó zài wáng shě chéng qí shé jué shān zhōng,

如是我闻,一时佛在王舍城耆阇崛山中,

yǔ dà bǐ qiū zhòng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù;

与大比丘众千二百五十人俱;

pú sà sān wàn èr qiān, wén shū shī lì fǎ wáng zǐ ér wéi shàng shǒu.

菩萨三万二千,文殊师利法王子而为上首。

ěr shí wáng shě dài chéng yǒu yī tài zǐ míng ā shé shì,

尔时王舍大城有一太子名阿阇世,

suí shùn tiáo dá è yǒu zhī jiào, shōu zhí fù wáng pín pó suō luó,

随顺调达恶友之教,收执父王频婆娑罗,

yōu bì zhì yú qī chóng shì nèi zhì zhū qún chén, yī bù dé wǎng.

幽闭置于七重室内制诸群臣,一不得往。

guó tài fū rén, míng wéi tí xī, gōng jìng dà wáng, zǎo yù qīng jìng,

国太夫人,名韦提希,恭敬大王,澡浴清净,

yǐ sū mì hé chǎo, yòng tú qí shēn;

以酥蜜和麨,用涂其身;

zhū yīng luò zhōng, chéng pú táo jiāng, mì yǐ shàng wáng.

诸璎珞中,盛葡萄浆,密以上王。

ěr shí dà wáng, shí chǎo yǐn jiāng, qiú shuǐ shù kǒu.

尔时大王,食麨饮浆,求水漱口。

shù kǒu bì yǐ, hé zhǎng gōng jìng, xiàng qí shé jué shān, yáo lǐ shì zūn,

漱口毕已,合掌恭敬,向耆阇崛山,遥礼世尊,

ér zuò shì yán:

而作是言:

dà mù jiān lián, shì wú qīn yǒu, yuàn xīng cí bēi, shòu wǒ bā jiè。

大目犍连,是吾亲友,愿兴慈悲,授我八戒。

shí mù jiān lián, rú yīng sǔn fēi, jí zhì wáng suǒ。

时目犍连,如鹰隼飞,疾至王所。

rì rì rú shì, shòu wáng ba jiè。

日日如是,授王八戒。

shì zūn yì qiǎn zūn zhě fù lóu nà, wèi wáng shuō fǎ。

世尊亦遣尊者富楼那,为王说法。

rú shì shí jiān, jīng sān qī rì, wáng shí chǎo mì, dé wén fǎ gù, yán sè hé yuè。

如是时间,经三七日,王食麨蜜,得闻法故,颜色和悦。

shí ā shé shì, wèn shǒu mén rén, fù wáng jīn zhě, yóu cún zài yé?

时阿阇世,问守门人,父王今者,犹存在耶?

shí shǒu mén rén bài yán:dà wáng! guó tài fū rén,

时守门人白言:大王!国太夫人,

shēn tú chǎo mì, yīng luò chéng jiāng, chí yòng shàng wáng.

身涂麨蜜,璎珞盛浆,持用上王。

shā mén mù lián, jí fù lóu nà, cóng kōng ér lái, wèi wáng shuō fǎ, bù kě jìn zhì。

沙门目连,及富楼那,从空而来,为王说法,不可禁制。

shí ā shé shì, wén cǐ yǔ yǐ, nù qí mǔ yuē: wǒ mǔ shì zéi, yǔ zéi wéi bàn.

时阿阇世,闻此语已,怒其母曰:我母是贼,与贼为伴。

shā mén è rén, huàn huò zhòu shù, lìng cǐ è wáng, duō rì bù sǐ。

沙门恶人,幻惑咒术,令此恶王,多日不死。

jí zhí lì jiàn, yù hài qí mǔ。

即执利剑,欲害其母。

shí yǒu yī chén, míng yuē yuè guāng,

时有一臣,名曰月光,

cōng míng duō zhì, jí yǔ qí pó, wèi wáng zuò lǐ。

聪明多智,及与耆婆,为王作礼。

bài yán: dà wáng!

白言:大王!

chén wén pí tuó lùn jīng shuō, jié chū yǐ lái, yǒu zhū è wáng, tān guó wèi gù,

臣闻毗陀论经说,劫初以来,有诸恶王,贪国位故,

shā hài qí fù, yī wàn bā qiān, wèi céng wén yǒu wú dào hài mǔ。

杀害其父,一万八千,未曾闻有无道害母。

wáng jīn wéi cǐ shā nì zhī shì, wū chà lì zhǒng,

王今为此杀逆之事,污刹利种,

chén bù rěn wén, shì zhān tuó luó, wǒ děng bù yí fù zhù yú cǐ。

臣不忍闻,是旃陀罗,我等不宜复住于此。

shí èr dà chén, shuō cǐ yǔ jìng, yǐ shǒu àn jiàn, què xíng ér tuì。

时二大臣,说此语竟,以手按剑,却行而退。

shí ā shé shì, jīng bù huáng jù, gào qí pó yán: rǔ bù wèi wǒ yé?

时阿阇世,惊怖惶惧,告耆婆言:汝不为我耶?

qí pó bài yán: dà wáng! shèn mò hài mǔ。

耆婆白言:大王!慎莫害母。

wáng wén cǐ yǔ, chàn huǐ qiú jiù, jí biàn shě jiàn, zhǐ bù hài mǔ。

王闻此语,忏悔求救,即便舍剑,止不害母。

chì yǔ nèi guān, bì zhì shēn gōng, bù lìng fù chū。

敕语内官,闭置深宫,不令复出。

shí wéi tí xī, bèi yōu bì yǐ, chóu yōu qiáo cuì,

时韦提希,被幽闭已,愁忧憔悴,

yáo xiàng qí shé jué shān, wèi fó zuò lǐ, ér zuò shì yán:

遥向耆阇崛山,为佛作礼,而作是言:

rú lái shì zūn! zài xī zhī shí, héng qiǎn ā nán, lái wèi wèn wǒ。

如来世尊!在昔之时,恒遣阿难,来慰问我。

wǒ jīn chóu yōu, shì zūn wēi zhòng, wú yóu dé jiàn;

我今愁忧,世尊威重,无由得见;

yuàn qiǎn mù lián, zūn zhě ā nán, yǔ wǒ xiāng jiàn.

愿遣目连,尊者阿难,与我相见。

zuò shì yǔ yǐ, bēi qì yǔ lèi, yáo xiàng fó lǐ, wèi jǔ tóu qǐng.

作是语已,悲泣雨泪,遥向佛礼,未举头顷。

ěr shí shì zūn, zài qí shé jué shān, zhī wéi tí xī xīn zhī suǒ niàn,

尔时世尊,在耆阇崛山,知韦提希心之所念,

jí chì dà mù jiān lián jí yǐ ā nán, cóng kōng ér lái.

即敕大目犍连及以阿难,从空而来。

fó cóng qí shé jué shān mò, yú wáng gōng chū。

佛从耆阇崛山没,于王宫出。

shí wéi tí xī, lǐ yǐ jǔ tóu, jiàn shì zūn shì jiā móu ní fó,

时韦提希,礼已举头,见世尊释迦牟尼佛,

shēn zǐ jīn sè, zuò bǎi bǎo lián huā。 mù lián shì zuǒ, ā nán shì yòu.

身紫金色,坐百宝莲华。目连侍左,阿难侍右。

shì fàn hù shì zhū tiān, zài xū kōng zhōng, pǔ yǔ tiān huā, chí yòng gōng yǎng.

释梵护世诸天,在虚空中,普雨天华,持用供养。

shí wéi tí xī, jiàn fó shì zūn, zì jué yīng luò,

时韦提希,见佛世尊,自绝璎珞,

jǔ shēn tóu dì, háo qì xiàng fó zì yán:

举身投地,号泣向佛自言:

shì zūn! wǒ sù hé zuì, shēng cǐ è zǐ?

世尊!我宿何罪,生此恶子?

shì zūn fù yǒu hé děng yīn yuán, yǔ tí pó dá duō, gòng wéi juàn shǔ?

世尊复有何等因缘,与提婆达多,共为眷属?

wéi yuàn shì zūn, wèi wǒ guǎng shuō wú yōu nǎo chù,

唯愿世尊,为我广说无忧恼处,

wǒ dāng wǎng shēng, bù lè yán fú tí zhuó è shì yě!

我当往生,不乐阎浮提浊恶世也!

cǐ zhuó è chù, dì yù è guǐ chù shēng yíng mǎn, duō bù shàn jù。

此浊恶处,地狱饿鬼畜生盈满,多不善聚。

yuàn wǒ wèi lái, bù wén è shēng, bú jiàn è rén.

愿我未来,不闻恶声,不见恶人。

jīn xiàng shì zūn, wǔ tǐ tóu dì, qiú āi chàn huǐ。

今向世尊,五体投地,求哀忏悔。

wéi yuàn fó rì jiāo wǒ guān yú qīng jìng yè chù。

唯愿佛日教我观于清净业处。

ěr shí shì zūn, fàng méi jiān guāng, qí guāng jīn sè,

尔时世尊,放眉间光,其光金色,

biàn zhào shí fāng wú liàng shì jiè, huán zhù fó dǐng,

遍照十方无量世界,还住佛顶,

huà wéi jīn tái, rú xū mí shān.

化为金台,如须弥山。

shí fāng zhū fó jìng miào guó tǔ, jiē yú zhōng xiàn.

十方诸佛净妙国土,皆于中现。

huò yǒu guó tǔ, qī bǎo hé chéng. fù yǒu guó tǔ, chún shì lián huā。

或有国土,七宝合成。复有国土,纯是莲华。

fù yǒu guó tǔ, rú zì zài tiān gōng. fù yǒu guó tǔ, rú bō lí jìng.

复有国土,如自在天宫。复有国土,如玻璃镜。

shí fāng guó tǔ, jiē yú zhōng xiàn.

十方国土,皆于中现。

yǒu rú shì děng wú liàng zhū fó guó tǔ, yán xiǎn kě guān, lìng wéi tí xī jiàn.

有如是等无量诸佛国土,严显可观,令韦提希见。

shí wéi tí xī bài fó yán:

时韦提希白佛言:

shì zūn! shì zhū fó tǔ, suī fù qīng jìng, jiē yǒu guāng míng.

世尊!是诸佛土,虽复清净,皆有光明。

wǒ jīn lè shēng jí lè shì jiè ā mí tuó fó suǒ,

我今乐生极乐世界阿弥陀佛所,

wéi yuàn shì zūn, jiāo wǒ sī wéi, jiāo wǒ zhèng shòu.

唯愿世尊,教我思惟,教我正受。

ěr shí shì zūn, jí biàn wēi xiào, yǒu wǔ sè guāng,

尔时世尊,即便微笑,有五色光,

cóng fó kǒu chū, yī yī guāng zhào pín pó suō luó wáng dǐng.

从佛口出,一一光照频婆娑罗王顶。

ěr shí dà wáng, suī zài yōu bì, xīn yǎn wú zhàng.

尔时大王,虽在幽闭,心眼无障。

yáo jiàn shì zūn, tóu miàn zuò lǐ。 zì rán zēng jìn, chéng ā nà hán.

遥见世尊,头面作礼。自然增进,成阿那含。

ěr shí shì zūn gào wéi tí xī, rǔ jīn zhī fǒu?

尔时世尊告韦提希,汝今知不?

ā mí tuó fó, qù cǐ bù yuǎn. rǔ dāng xì niàn, dì guān bǐ guó jìng yè chéng zhě。

阿弥陀佛,去此不远。汝当系念,谛观彼国净业成者。

wǒ jīn wèi rǔ guǎng shuō zhòng pì, yì lìng wèi lái shì yí qiè fán fū,

我今为汝广说众譬,亦令未来世一切凡夫,

yù xiū jìng yè zhě, dé shēng xī fāng jí lè guó tǔ。

欲修净业者,得生西方极乐国土。

yù shēng bǐ guó zhě, dāng xiū sān fú:

欲生彼国者,当修三福:

yī zhě。 xiào yǎng fù mǔ, fèng shì shī zhǎng, cí xīn bù shā, xiū shí shàn yè。

一者、孝养父母,奉事师长,慈心不杀,修十善业。

èr zhě。 shòu chí sān guī, jù zú zhòng jiè, bù fàn wēi yí。

二者、受持三归,具足众戒,不犯威仪。

sān zhě。 fā pú tí xīn, shēn xìn yīn guǒ, dú sòng dà chéng, quàn jìn xíng zhě。

三者、发菩提心,深信因果,读诵大乘,劝进行者。

rú cǐ sān shì, míng wéi jìng yè。

如此三事,名为净业。

fó gào wéi tí xī: rǔ jīn zhī fǒu? cǐ sān zhǒng yè,

佛告韦提希:汝今知不?此三种业,

nǎi shì guò qù wèi lái xiàn zài, sān shì zhū fó jìng yè zhèng yīn.

乃是过去未来现在,三世诸佛净业正因。

fó gào ā nán, jí wéi tí xī: dì tīng! dì tīng! shàn sī niàn zhī。

佛告阿难,及韦提希:谛听!谛听!善思念之。

rú lái jīn zhě, wèi wèi lái shì yī qiè zhòng shēng,

如来今者,为未来世一切众生,

wèi fán nǎo zéi zhī suǒ hài zhě, shuō qīng jìng yè。

为烦恼贼之所害者,说清净业。

shàn zāi wéi tí xī! kuài wèn cǐ shì。

善哉韦提希!快问此事。

ā nán! rǔ dāng shòu chí, guǎng wèi duō zhòng, xuān shuō fó yǔ。

阿难!汝当受持,广为多众,宣说佛语。

rú lái jīn zhě, jiāo wéi tí xī, jí wèi lái shì yī qiè zhòng shēng,

如来今者,教韦提希,及未来世一切众生,

guān yú xī fāng jí lè shì jiè。 yǐ fó lì gù, dāng dé jiàn bǐ qīng jìng guó tǔ。

观于西方极乐世界。以佛力故,当得见彼清净国土。

rú zhí míng jìng, zì jiàn miàn xiàng.

如执明镜,自见面像。

jiàn bǐ guó tǔ jí miào lè shì, xīn huān xǐ gù, yìng shí jí dé wú shēng fǎ rěn.

见彼国土极妙乐事,心欢喜故,应时即得无生法忍。

fó gào wéi tí xī:

佛告韦提希:

rǔ shì fán fū, xīn xiǎng léi liè, wèi dé tiān yǎn, bù néng yuǎn guān.

汝是凡夫,心想羸劣,未得天眼,不能远观。

zhū fó rú lái, yǒu yì fāng biàn, lìng rǔ dé jiàn.

诸佛如来,有异方便,令汝得见。

shí wéi tí xī bài fó yán:

时韦提希白佛言:

shì zūn! rú wǒ jīn zhě, yǐ fó lì gù, jiàn bǐ guó tǔ;

世尊!如我今者,以佛力故,见彼国土;

ruò fó miè hòu, zhū zhòng shēng děng, zhuó è bù shàn,

若佛灭后,诸众生等,浊恶不善,

wǔ kǔ suǒ bī, yún hé dāng jiàn ā mí tuó fó jí lè shì jiè?

五苦所逼,云何当见阿弥陀佛极乐世界?

fó gào wéi tí xī:

佛告韦提希:

rǔ jí zhòng shēng, yìng dāng zhuān xīn xì niàn yī chù, xiǎng yú xī fāng.

汝及众生,应当专心系念一处,想于西方。

yún hé zuò xiǎng? fán zuò xiǎng zhě, yī qiè zhòng shēng,

云何作想?凡作想者,一切众生,

zì fēi shēng máng, yǒu mù zhī tú, jiē jiàn rì mò。 dāng qǐ zhèng niàn.

自非生盲,有目之徒,皆见日没。当起正念。

zhèng zuò xī xiàng, dì guān yú rì yù mò zhī chù,

正坐西向,谛观于日欲没之处,

lìng xīn jiān zhù, zhuān xiǎng bù yí。 jiàn rì yù mò, zhuàng rú xuán gǔ。

令心坚住,专想不移。见日欲没,状如悬鼓。

jì jiàn rì yǐ, bì mù kāi mù, jiē lìng míng liǎo.

既见日已,闭目开目,皆令明了。

shì wéi rì xiǎng, míng yuē chū guān.

是为日想,名曰初观。

zuò shì guān zhě míng wéi zhèng guān, ruò tā guān zhě míng wéi xié guān.

作是观者名为正观,若他观者名为邪观。

fó gào ā nán jí wéi tí xī: chū guān chéng yǐ, cì zuò shuǐ xiǎng.

佛告阿难及韦提希:初观成已,次作水想。

xiǎng jiàn xī fāng yī qiè jiē shì dà shuǐ。

想见西方一切皆是大水。

jiàn shuǐ dèng qīng, yì lìng míng liǎo, wú fēn sàn yì; jì jiàn shuǐ yǐ,

见水澄清,亦令明了,无分散意;

dāng qǐ bīng xiǎng; jiàn bīng yìng chè, zuò liú lí xiǎng;

既见水已,当起冰想;见冰映彻,作琉璃想;

cǐ xiǎng chéng yǐ, jiàn liú lí dì, nèi wài yìng chè,

此想成已,见琉璃地,内外映彻,

xià yǒu jīn gāng qī bǎo jīn chuáng, qíng liú lí dì;

下有金刚七宝金幢,擎琉璃地;

qí chuáng bā fāng, bā léng jù zú, yī yī fāng miàn, bǎi bǎo suǒ chéng.

其幢八方,八楞具足,一一方面,百宝所成。

yī yī bǎo zhū, yǒu qiān guāng míng. yī yī guāng míng, bā wàn sì qiān sè,

一一宝珠,有千光明。一一光明,八万四千色,

yìng liú lí dì, rú yì qiān rì, bù kě jù jiàn;

映琉璃地,如亿千日,不可具见;

liú lí dì shàng, yǐ huáng jīn shéng, zá cè jiān cuò, yǐ qī bǎo jiè,

琉璃地上,以黄金绳,杂厕间错,以七宝界,

fēn qí fēn míng, yī yī bǎo zhōng, yǒu wǔ bǎi sè guāng, qí guāng rú huā,

分齐分明,一一宝中,有五百色光,其光如华,

yòu sì xīng yuè, xuán chǔ xū kōng, chéng guāng míng tái;

又似星月,悬处虚空,成光明台;

lóu gé qiān wàn, bǎi bǎo hé chéng, yú tái liǎng biān, gè yǒu bǎi yì huā chuáng,

楼阁千万,百宝合成,于台两边,各有百亿华幢,

wú liàng yuè qì, yǐ wéi zhuāng yán;

无量乐器,以为庄严;

bā zhǒng qīng fēng, cóng guāng míng chū, gǔ cǐ yuè qì,

八种清风,从光明出,鼓此乐器,

yǎn shuō kǔ。 kōng. wú cháng. wú wǒ zhī yīn.

演说苦、空、无常、无我之音。

shì wéi shuǐ xiǎng, míng dì èr guān.

是为水想,名第二观。

cǐ xiǎng chéng shí,yī yī guān zhī, jí lìng liǎo liǎo.

此想成时,一一观之,极令了了。

bì mù kāi mù, bù lìng sàn shī。 wéi chú shí shí, héng yì cǐ shì。

闭目开目,不令散失。唯除食时,恒忆此事。

zuò shì guān zhě míng wéi zhèng guān, ruò tā guān zhě míng wéi xié guān.

作是观者名为正观,若他观者名为邪观。

fó gào ā nán jí wéi tí xī:

佛告阿难及韦提希:

shuǐ xiǎng chéng yǐ, míng wéi cū jiàn jí lè guó dì。

水想成已,名为粗见极乐国地。

ruò dé sān mèi, jiàn bǐ guó dì, liǎo liǎo fēn míng, bù kě jù shuō。

若得三昧,见彼国地,了了分明,不可具说。

shì wéi dì xiǎng, míng dì sān guān.

是为地想,名第三观。

fó gào ā nán: rǔ chí fó yǔ,

佛告阿难:汝持佛语,

wèi wèi lái shì yī qiè dà zhòng, yù tuō kǔ zhě, shuō shì guān dì fǎ。

为未来世一切大众,欲脱苦者,说是观地法。

ruò guān shì dì zhě, chú bā shí yì jié shēng sǐ zhī zuì。

若观是地者,除八十亿劫生死之罪。

shě shēn tā shì, bì shēng jìng guó, xīn dé wú yí。

舍身他世,必生净国,心得无疑。

fó gào ā nán, jí wéi tí xī: dì xiǎng chéng yǐ, cì guān bǎo shù。

佛告阿难,及韦提希:地想成已,次观宝树。

guān bǎo shù zhě, yī yī guān zhī, zuò qī chóng háng shù xiǎng.

观宝树者,一一观之,作七重行树想。

yī yī shù gāo bā qiān yóu xún, qí zhū bǎo shù, qī bǎo huā yè, wú bù jù zú。

一一树高八千由旬,其诸宝树,七宝华叶,无不具足。

yī yī huā yè, zuò yì bǎo sè:

一一华叶,作异宝色:

liú lí sè zhōng, chū jīn sè guāng; bō lí sè zhōng, chū hóng sè guāng;

琉璃色中,出金色光;玻璃色中,出红色光;

mǎ nǎo sè zhōng, chū chē qú guāng; chē qú sè zhōng, chū lǜ zhēn zhū guāng;

玛瑙色中,出砗磲光;砗磲色中,出绿真珠光;

shān hú hǔ pò, yī qiè zhòng bǎo, yǐ wéi yìng shì。

珊瑚琥珀,一切众宝,以为映饰。

miào zhēn zhū wǎng, mí fù shù shàng, yī yī shù shàng, yǒu qī chóng wǎng;

妙真珠网,弥覆树上,一一树上,有七重网;

yī yī wǎng jiān, yǒu wǔ bǎi yì miào huā gōng diàn, rú fàn wáng gōng.

一一网间,有五百亿妙华宫殿,如梵王宫。

zhū tiān tóng zǐ, zì rán zài zhōng, yī yī tóng zǐ,

诸天童子,自然在中,一一童子,

yǒu wǔ bǎi yì shì jiā pí léng qié mó ní bǎo, yǐ wéi yīng luò。

有五百亿释迦毗楞伽摩尼宝,以为璎珞。

qí mó ní guāng, zhào bǎi yóu xún, yóu rú hé hé bǎi yì rì yuè,

其摩尼光,照百由旬,犹如和合百亿日月,

bù kě jù míng, zhòng bǎo jiān cuò, sè zhōng shàng zhě。

不可具名,众宝间错,色中上者。

cǐ zhū bǎo shù, háng háng xiāng dāng, yè yè xiāng cì。

此诸宝树,行行相当,叶叶相次。

yú zhòng yè jiān, shēng zhū miào huā, huā shàng zì rán yǒu qī bǎo guǒ,

于众叶间,生诸妙花,花上自然有七宝果,

yī yī shù yè,zòng guǎng zhèng děng èr shí wǔ yóu xún,

一一树叶,纵广正等二十五由旬,

qí yè qiān sè, yǒu bǎi zhǒng huà, rú tiān yīng luò;

其叶千色,有百种画,如天璎珞;

yǒu zhòng miào huā, zuò yán fú tán jīn sè, rú xuán huǒ lún,

有众妙华,作阎浮檀金色,如旋火轮,

wǎn zhuǎn yè jiān, yǒng shēng zhū guǒ, rú dì shì píng.

宛转叶间,涌生诸果,如帝释瓶。

yǒu dà guāng míng; huà chéng chuáng fān wú liàng bǎo gài;

有大光明;化成幢幡无量宝盖;

shì bǎo gài zhōng, yìng xiàn sān qiān dà qiān shì jiè,

是宝盖中,映现三千大千世界,

yī qiè fó shì, shí fāng fó guó, yì yú zhōng xiàn.

一切佛事,十方佛国,亦于中现。

jiàn cǐ shù yǐ, yì dāng cì dì yī yī guān zhī,

见此树已,亦当次第一一观之,

guān jiàn shù jīng zhī yè huā guǒ, jiē lìng fēn míng.

观见树茎枝叶华果,皆令分明。

shì wéi shù xiǎng, míng dì sì guān.

是为树想,名第四观。

zuò shì guān zhě míng wéi zhèng guān, ruò tā guān zhě míng wéi xié guān.

作是观者名为正观,若他观者名为邪观。

fó gào ā nán jí wéi tí xī, shù xiǎng chéng yǐ,

佛告阿难及韦提希,树想成已,

cì dāng xiǎng shuǐ, yù xiǎng shuǐ zhě, jí lè guó tǔ, yǒu bā chí shuǐ;

次当想水,欲想水者,极乐国土,有八池水;

yī yī chí shuǐ, qī bǎo suǒ chéng, qí bǎo róu ruǎn,

一一池水,七宝所成,其宝柔软,

cóng rú yì zhū wáng shēng, fēn wéi shí sì zhī。

从如意珠王生,分为十四支。

yī yī zhī zuò qī bǎo miào sè, huáng jīn wéi qú,

一一支作七宝妙色,黄金为渠,

qú xià jiē yǐ zá sè jīn gāng, yǐ wéi dǐ shā;

渠下皆以杂色金刚,以为底沙;

yī yī shuǐ zhōng, yǒu liù shí yì qī bǎo lián huā,

一一水中,有六十亿七宝莲华,

yī yī lián huā, tuán yuán zhèng děng shí èr yóu xún.

一一莲华,团圆正等十二由旬。

qí mó ní shuǐ, liú zhù huā jiān, xún shù shàng xià。

其摩尼水,流注华间,寻树上下。

qí shēng wēi miào, yǎn shuō kǔ。 kōng. wú cháng. wú wǒ zhū bō luó mì。

其声微妙,演说苦、空、无常、无我诸波罗蜜。

fù yǒu zàn tàn zhū fó xiàng hǎo zhě。

复有赞叹诸佛相好者。

cóng rú yì zhū wáng, yǒng chū jīn sè wēi miào guāng míng,

从如意珠王,涌出金色微妙光明,

qí guāng huà wéi bǎi bǎo sè niǎo, hé míng āi yǎ,cháng zàn niàn fó。

其光化为百宝色鸟,和鸣哀雅,常赞念佛、

niàn fǎ。 niàn sēng, shì wéi bā gōng dé shuǐ xiǎng, míng dì wǔ guān.

念法、念僧,是为八功德水想,名第五观。

zuò shì guān zhě míng wéi zhèng guān, ruò tā guān zhě míng wéi xié guān.

作是观者名为正观,若他观者名为邪观。

fó gào ā nán jí wéi tí xī, zhòng bǎo guó tǔ, yī yī jiè shàng,

佛告阿难及韦提希,众宝国土,一一界上,

yǒu wǔ bǎi yì bǎo lóu, qí lóu gé zhōng, yǒu wú liàng zhū tiān, zuò tiān jì yuè;

有五百亿宝楼,其楼阁中,有无量诸天,作天伎乐;

yòu yǒu yuè qì, xuán chǔ xū kōng, rú tiān bǎo chuáng, bù gǔ zì míng.

又有乐器,悬处虚空,如天宝幢,不鼓自鸣。

cǐ zhòng yīn zhōng, jiē shuō niàn fó。 niàn fǎ。 niàn bǐ qiū sēng.

此众音中,皆说念佛、念法、念比丘僧。

cǐ xiǎng chéng yǐ, míng wéi cū jiàn jí lè shì jiè bǎo shù bǎo dì bǎo chí,

此想成已,名为粗见极乐世界宝树宝地宝池,

shì wéi zǒng guān xiǎng, míng dì liù guān.

是为总观想,名第六观。

ruò jiàn cǐ zhě, chú wú liàng yì jié jí zhòng è yè,

若见此者,除无量亿劫极重恶业,

mìng zhōng zhī hòu, bì shēng bǐ guó, zuò shì guān zhě, míng wéi zhèng guān;

命终之后,必生彼国,作是观者,名为正观;

ruò tā guān zhě, míng wéi xié guān.

若他观者,名为邪观。

fó gào ā nán jí wéi tí xī: dì tīng, dì tīng, shàn sī niàn zhī!

佛告阿难及韦提希:谛听,谛听,善思念之!

wú dāng wèi rǔ fēn bié jiě shuō chú kǔ nǎo fǎ,

吾当为汝分别解说除苦恼法,

rǔ děng yì chí, guǎng wèi dà zhòng, fēn bié jiě shuō。

汝等忆持,广为大众,分别解说。

shuō shì yǔ shí, wú liàng shòu fó, zhù lì kōng zhōng,

说是语时,无量寿佛,住立空中,

guān shì yīn. dà shì zhì, shì èr dà shì, shì lì zuǒ yòu.

观世音、大势至,是二大士,侍立左右。

guāng míng chì shèng, bù kě jù jiàn, bǎi qiān yán fú tán jīn sè, bù dé wéi bǐ。

光明炽盛,不可具见,百千阎浮檀金色,不得为比。

shí wéi tí xī jiàn wú liàng shòu fó yǐ, jiē zú zuò lǐ, bài fó yán:

时韦提希见无量寿佛已,接足作礼,白佛言:

shì zūn! wǒ jīn yīn fó lì gù, dé jiàn wú liàng shòu fó jí èr pú sà,

世尊!我今因佛力故,得见无量寿佛及二菩萨,

wèi lái zhòng shēng, dāng yún hé guān wú liàng shòu fó jí èr pú sà?

未来众生,当云何观无量寿佛及二菩萨?

fó gào wéi tí xī:

佛告韦提希:

yù guān bǐ fó zhě, dāng qǐ xiǎng niàn, yú qī bǎo dì shàng, zuò lián huā xiǎng;

欲观彼佛者,当起想念,于七宝地上,作莲华想;

lìng qí lián huā, yī yī yè zuò bǎi bǎo sè;

令其莲华,一一叶作百宝色;

yǒu bā wàn sì qiān mài, yóu rú tiān huà;

有八万四千脉,犹如天画;

yī yī mài yǒu bā wàn sì qiān guāng, liǎo liǎo fēn míng, jiē lìng dé jiàn.

一一脉有八万四千光,了了分明,皆令得见。

huā yè xiǎo zhě, zòng guǎng èr bǎi wǔ shí yóu xún,

华叶小者,纵广二百五十由旬,

rú shì lián huā, jù yǒu bā wàn sì qiān yè,

如是莲华,具有八万四千叶,

yī yī yè jiān, yǒu bǎi yì mó ní zhū wáng, yǐ wéi yìng shì;

一一叶间,有百亿摩尼珠王,以为映饰;

yī yī mó ní zhū, fàng qiān guāng míng, qí guāng rú gài, qī bǎo hé chéng,

一一摩尼珠,放千光明,其光如盖,七宝合成,

biàn fù dì shàng. shì jiā pí léng qié mó ní bǎo, yǐ wéi qí tái;

遍覆地上。释迦毗楞伽摩尼宝,以为其台;

cǐ lián huā tái, bā wàn jīn gāng zhēn shū jiā bǎo,

此莲华台,八万金刚甄叔迦宝,

fàn mó ní bǎo, miào zhēn zhū wǎng, yǐ wéi jiāo shì;

梵摩尼宝,妙珍珠网,以为交饰;

yú qí tái shàng, zì rán ér yǒu sì zhù bǎo chuáng,

于其台上,自然而有四柱宝幢,

yī yī bǎo chuáng, rú bǎi qiān wàn yì xū mí shān, chuáng shàng bǎo màn,

一一宝幢,如百千万亿须弥山,幢上宝幔,

rú yè mó tiān gōng, fù yǒu wǔ bǎi yì wēi miào bǎo zhū, yǐ wéi yìng shì;

如夜摩天宫,复有五百亿微妙宝珠,以为映饰;

yì yì bǎo zhū, yǒu bā wàn sì qiān guāng, yī yī guāng,

一一宝珠,有八万四千光,一一光,

zuò bā wàn sì qiān yì zhǒng jīn sè, yī yī jīn sè,

作八万四千异种金色,一一金色,

biàn qí bǎo tǔ, chù chù biàn huà, gè zuò yì xiàng.

遍其宝土,处处变化,各作异相。

huò wéi jīn gāng tái. huò zuò zhēn zhū wǎng. huò zuò zá huā yún,

或为金刚台、或作真珠网、或作杂华云,

yú shí fāng miàn, suí yì biàn xiàn, shī zuò fó shì。

于十方面,随意变现,施作佛事。

shì wéi huā zuò xiǎng, míng dì qī guān.

是为花座想,名第七观。

fó gào ā nán:

佛告阿难:

rú cǐ miào huā, shì běn fǎ zàng bǐ qiū yuàn lì suǒ chéng,

如此妙华,是本法藏比丘愿力所成,

ruò yù niàn bǐ fó zhě, dāng xiān zuò cǐ miào huā zuò xiǎng.

若欲念彼佛者,当先作此妙花座想。

zuò cǐ xiǎng shí, bù dé zá guān, jiē yìng yī yī guān zhī,

作此想时,不得杂观,皆应一一观之,

yī yī yè, yī yī zhū, yī yī guāng, yī yī tái, yī yī chuáng,

一一叶,一一珠,一一光,一一台,一一幢,

jiē lìng fēn míng, rú yú jìng zhōng, zì jiàn miàn xiàng.

皆令分明,如于镜中,自见面像。

cǐ xiǎng chéng zhě, miè chú wǔ wàn yì jié shēng sǐ zhī zuì,

此想成者,灭除五万亿劫生死之罪,

bì dìng dāng shēng jí lè shì jiè。

必定当生极乐世界。

zuò shì guān zhě, míng wéi zhèng guān; ruò tā guān zhě, míng wéi xié guān.

作是观者,名为正观;若他观者,名为邪观。

fó gào ā nán jí wéi tí xī:

佛告阿难及韦提希:

jiàn cǐ shì yǐ, cì dāng xiǎng fó, suǒ yǐ zhě hé?

见此事已,次当想佛,所以者何?

zhū fó rú lái, shì fǎ jiè shēn, biàn rù yī qiè zhòng shēng xīn xiǎng zhōng,

诸佛如来,是法界身,遍入一切众生心想中,

shì gù rǔ děng xīn xiǎng fó shí, shì xīn jí shì sān shí èr xiàng,

是故汝等心想佛时,是心即是三十二相,

bā shí suí xíng hǎo, shì xīn zuò fó, shì xīn shì fó。

八十随形好,是心作佛,是心是佛。

zhū fó zhèng biàn zhī hǎi, cóng xīn xiǎng shēng, shì gù yìng dāng yī xīn xì niàn,

诸佛正遍知海,从心想生,是故应当一心系念,

dì guān bǐ fó duō tuó ā qié dù, ā luó hē, sān miǎo sān fó tuó。

谛观彼佛多陀阿伽度,阿罗诃,三藐三佛陀。

xiǎng bǐ fó zhě, xiān dāng xiǎng xiàng.

想彼佛者,先当想像。

bì mù kāi mù, jiàn yī bǎo xiàng, rú yán fú tán jīn sè, zuò bǐ huā shàng.

闭目开目,见一宝相,如阎浮檀金色,坐彼华上。

jiàn xiàng zuò yǐ, xīn yǎn dé kāi, liǎo liǎo fēn míng,

见像坐已,心眼得开,了了分明,

jiàn jí lè guó qī bǎo zhuāng yán, bǎo dì bǎo chí bǎo shù háng liè,

见极乐国七宝庄严,宝地宝池宝树行列,

zhū tiān bǎo màn, mí fù shù shàng, zhòng bǎo luó wǎng, mǎn xū kōng zhōng,

诸天宝幔,弥覆树上,众宝罗网,满虚空中,

jiàn rú cǐ shì, jí lìng míng liǎo, rú guān zhǎng zhōng.

见如此事,极令明了,如观掌中。

jiàn cǐ shì yǐ, fù dāng gèng zuò yī dà lián huā, zài fó zuǒ biān,

见此事已,复当更作一大莲华,在佛左边,

rú qián lián huá, děng wú yǒu yì, fù zuò yī dà lián huā, zài fó yòu biān.

如前莲华,等无有异,复作一大莲华,在佛右边。

xiǎng yī guān shì yīn pú sà xiàng, zuò zuǒ huā zuò, yì zuò jīn sè,

想一观世音菩萨像,坐左华座,亦作金色,

rú qián wú yì, xiǎng yī dà shì zhì pú sà xiàng, zuò yòu huā zuò。

如前无异,想一大势至菩萨像,坐右华座。

cǐ xiǎng chéng shí, fó pú sà xiàng, jiē fàng miào guāng, qí guāng jīn sè,

此想成时,佛菩萨像,皆放妙光,其光金色,

zhào zhū bǎo shù, yī yī shù xià, yì yǒu sān lián huā,

照诸宝树,一一树下,亦有三莲华,

zhū lián huā shàng, gè yǒu yī fó èr pú sà xiàng, biàn mǎn bǐ guó。

诸莲华上,各有一佛二菩萨像,遍满彼国。

cǐ xiǎng chéng shí, xíng zhě dāng wén liú shuǐ guāng míng,

此想成时,行者当闻流水光明,

jí zhū bǎo shù, fú yàn yuān yang, jiē shuō miào fǎ;

及诸宝树,凫雁鸳鸯,皆说妙法;

chū dìng rù dìng, héng wén miào fǎ。

出定入定,恒闻妙法。

xíng zhě suǒ wén, chū dìng zhī shí, yì chí bù shě, lìng yǔ xiū duō luó hé;

行者所闻,出定之时,忆持不舍,令与修多罗合;

ruò bù hé zhě, míng wéi wàng xiǎng, ruò yǔ hé zhě,

若不合者,名为妄想,若与合者,

míng wéi cū xiǎng jiàn jí lè shì jiè。 shì wèi xiǎng xiàng, míng dì bā guān;

名为粗想见极乐世界。是为想像,名第八观;

zuò shì guān zhě, chú wú liàng yì jié shēng sǐ zhī zuì,

作是观者,除无量亿劫生死之罪,

yú xiàn shēn zhōng, dé niàn fó sān mèi.

于现身中,得念佛三昧。

zuò shì guān zhě míng wéi zhèng guān, ruò tā guān zhě míng wéi xié guān.

作是观者名为正观,若他观者名为邪观。

fó gào ā nán jí wéi tí xī:

佛告阿难及韦提希:

cǐ xiǎng chéng yǐ, cì dāng gèng guān wú liàng shòu fó shēn xiàng guāng míng.

此想成已,次当更观无量寿佛身相光明。

ā nán dāng zhī! wú liàng shòu fó, shēn rú bǎi qiān wàn yì yè mó tiān,

阿难当知!无量寿佛,身如百千万亿夜摩天,

yán fú tán jīn sè, fó shēn gāo liù shí wàn yì nuó yóu tā héng hé shā yóu xún.

阎浮檀金色,佛身高六十万亿那由他恒河沙由旬。

méi jiān bái háo, yòu xuán wǎn zhuǎn, rú wǔ xū mí shān.

眉间白毫,右旋宛转,如五须弥山。

fó yǎn rú sì dà hǎi shuǐ, qīng bái fēn míng, shēn zhū máo kǒng,

佛眼如四大海水,青白分明,身诸毛孔,

yǎn chū guāng míng, rú xū mí shān.

演出光明,如须弥山。

bǐ fó yuán guāng, rú bǎi yì sān qiān dà qiān shì jiè, yú yuán guāng zhōng,

彼佛圆光,如百亿三千大千世界,于圆光中,

yǒu bǎi wàn yì nuó yóu tā héng hé shā huà fó,

有百万亿那由他恒河沙化佛,

yī yī huà fó, yì yǒu zhòng duō wú shù huà pú sà yǐ wéi shì zhě。

一一化佛,亦有众多无数化菩萨以为侍者。

wú liàng shòu fó, yǒu bā wàn sì qiān xiàng.

无量寿佛,有八万四千相。

yī yī xiàng zhòng, gè yǒu bā wàn sì qiān suí xíng hǎo,

一一相中,各有八万四千随形好,

yī yī hǎo zhōng, fù yǒu bā wàn sì qiān guāng míng,

一一好中,复有八万四千光明,

yī yī guāng míng, biàn zhào shí fāng shì jiè niàn fó zhòng shēng shè qǔ bù shě。

一一光明,遍照十方世界念佛众生,摄取不舍。

qí guāng xiàng hǎo, jí yǔ huà fó, bù kě jù shuō, dàn dāng yì xiǎng,

其光相好,及与化佛,不可具说,但当忆想,

lìng xīn míng jiàn, jiàn cǐ shì zhě, jí jiàn shí fāng yī qiè zhū fó,

令心明见,见此事者,即见十方一切诸佛,

yǐ jiàn zhū fó gù, míng niàn fó sān mèi.

以见诸佛故,名念佛三昧。

zuò shì guān zhě, míng guān yī qiè fó shēn, yǐ guān fó shēn gù, yì jiàn fó xīn.

作是观者,名观一切佛身,以观佛身故,亦见佛心。

zhū fó xīn zhě, dà cí bēi shì。 yǐ wú yuán cí, shè zhū zhòng shēng.

诸佛心者,大慈悲是。以无缘慈,摄诸众生。

zuò cǐ guān zhě, shě shēn tā shì, shēng zhū fó qián, dé wú shēng rěn;

作此观者,舍身他世,生诸佛前,得无生忍;

shì gù zhì zhě, yìng dāng xì xīn, dì guān wú liàng shòu fó。

是故智者,应当系心,谛观无量寿佛。

guān wú liàng shòu fó zhě, cóng yī xiàng hǎo rù,

观无量寿佛者,从一相好入,

dàn guān méi jiān bái háo, jí lìng míng liǎo.

但观眉间白毫,极令明了。

jiàn méi jiān bái háo xiàng zhě, bā wàn sì qiān xiàng hǎo, zì rán dāng jiàn;

见眉间白毫相者,八万四千相好,自然当见;

jiàn wú liàng shòu fó zhě, jí jiàn shí fāng wú liàng zhū fó,

见无量寿佛者,即见十方无量诸佛,

dé jiàn wú liàng zhū fó gù, zhū fó xiàn qián shòu jì。

得见无量诸佛故,诸佛现前授记。

shì wéi biàn guān yī qiè sè shēn xiàng, míng dì jiǔ guān.

是为遍观一切色身相,名第九观。

zuò shì guān zhě, míng wéi zhèng guān, ruò tā guān zhě, míng wéi xié guān.

作是观者,名为正观,若他观者,名为邪观。

fó gào ā nán jí wéi tí xī:

佛告阿难及韦提希:

jiàn wú liàng shòu fó liǎo liǎo fēn míng yǐ, cì yì yìng guān guān shì yīn pú sà。

见无量寿佛了了分明已,次亦应观观世音菩萨。

cǐ pú sà shēn cháng bā shí yì nuó yóu tā yóu xún, shēn zǐ jīn sè,

此菩萨身长八十亿那由他由旬,身紫金色,

dǐng yǒu ròu jì, xiàng yǒu yuán guāng, miàn gè bǎi qiān yóu xún.

顶有肉髻,项有圆光,面各百千由旬。

qí yuán guāng zhōng, yǒu wǔ bǎi huà fó rú shì jiā móu ní;

其圆光中,有五百化佛如释迦牟尼;

yī yī huà fó, yǒu wǔ bǎi huà pú sà, wú liàng zhū tiān, yǐ wéi shì zhě。

一一化佛,有五百化菩萨,无量诸天,以为侍者。

jǔ shēn guāng zhōng, wǔ dào zhòng shēng, yī qiè sè xiàng, jiē yú zhōng xiàn.

举身光中,五道众生,一切色相,皆于中现。

dǐng shang pí léng qié mó ní miào bǎo yǐ wéi tiān guān, qí tiān guān zhōng,

顶上毗楞伽摩尼妙宝以为天冠,其天冠中,

yǒu yī lì huà fó, gāo èr shí wǔ yóu xún.

有一立化佛,高二十五由旬。

guān shì yīn pú sà, miàn rú yán fú tán jīn sè, méi jiān háo xiàng,

观世音菩萨,面如阎浮檀金色,眉间毫相,

bèi qī bǎo sè, liú chū bā wàn sì qiān zhǒng guāng míng; yī yī guāng míng,

备七宝色,流出八万四千种光明;

yǒu wú liàng wú shù bǎi qiān huà fó,

一一光明,有无量无数百千化佛,

yī yī huà fó, wú shù huà pú sà yǐ wéi shì zhě,

一一化佛,无数化菩萨以为侍者,

biàn xiàn zì zài, mǎn shí fāng shì jiè。

变现自在,满十方世界。

bì rú hóng lián huā sè, yǒu bā shí yì wēi miào guāng míng,

臂如红莲华色,有八十亿微妙光明,

yǐ wéi yīng luò, qí yīng luò zhōng pǔ xiàn yī qiè zhū zhuāng yán shì。

以为璎珞,其璎珞中普现一切诸庄严事。

shǒu zhǎng zuò wǔ bǎi yì zá lián huā sè, shǒu shí zhǐ duān,

手掌作五百亿杂莲华色,手十指端,

yī yī zhǐ duān, yǒu bā wàn sì qiān huà, yóu rú yìn wén;

一一指端,有八万四千画,犹如印文;

yī yī huà yǒu bā wàn sì qiān sè, yī yī sè yǒu bā wàn sì qiān guāng,

一一画有八万四千色,一一色有八万四千光,

qí guāng róu ruǎn, pǔ zhào yī qiè, yǐ cǐ bǎo shǒu, jiē yǐn zhòng shēng.

其光柔软,普照一切,以此宝手,接引众生。

jǔ zú shí, zú xià yǒu qiān fú lún xiàng,zì rán huà chéng wǔ bǎi yì guāng míng tái,

举足时,足下有千辐轮相,自然化成五百亿光明台,

xià zú shí, yǒu jīn gāng mó ní huā, bù sàn yī qiè mò bù mí mǎn.

下足时,有金刚摩尼华,布散一切莫不弥满。

qí yú shēn xiàng, zhòng hǎo jù zú, rú fó wú yì,

其余身相,众好具足,如佛无异,

wéi dǐng shàng ròu jì, jí wú jiàn dǐng xiàng, bù jí shì zūn,

唯顶上肉髻,及无见顶相,不及世尊,

shì wéi guān guān shì yīn pú sà zhēn shí sè shēn xiǎng, míng dì shí guān.

是为观观世音菩萨真实色身想,名第十观。

fó gào ā nán:

佛告阿难:

ruò yù guān guān shì yīn pú sà zhě, dàng zuò shì guān;

若欲观观世音菩萨者,当作是观;

zuò shì guān zhě, bù yù zhū huò, jìng chú yè zhàng,

作是观者,不遇诸祸,净除业障,

chú wú shù jié shēng sǐ zhī zuì;

除无数劫生死之罪;

rú cǐ pú sà, dàn wén qí míng, huò wú liàng fú; hé kuàng dì guān.

如此菩萨,但闻其名,获无量福;何况谛观。

ruò yǒu yù guān guān shì yīn pú sà zhě, dāng xiān guān dǐng shàng ròu jì,

若有欲观观世音菩萨者,当先观顶上肉髻,

cì guān tiān guān, qí yú zhòng xiàng, yì cì dì guān zhī,

次观天冠,其余众相,亦次第观之,

xī lìng míng liǎo, rú guān zhǎng zhōng.

悉令明了,如观掌中。

zuò shì guān zhě, míng wéi zhèng guān; ruò tā guān zhě, míng wéi xié guān.

作是观者,名为正观;若他观者,名为邪观。

fó gào ā nán jí wéi tí xī, cì guān dà shì zhì pú sà,

佛告阿难及韦提希,次观大势至菩萨,

cǐ pú sà shēn liàng dà xiǎo, yì rú guān shì yīn;

此菩萨身量大小,亦如观世音;

yuán guāng miàn gè bǎi èr shí wǔ yóu xún, zhào èr bǎi wǔ shí yóu xún,

圆光面各百二十五由旬,照二百五十由旬,

jǔ shēn guāng míng, zhào shí fāng guó, zuò zǐ jīn sè,

举身光明,照十方国,作紫金色,

yǒu yuán zhòng shēng, jiē xī dé jiàn. dàn jiàn cǐ pú sà yī máo kǒng guāng,

有缘众生,皆悉得见。但见此菩萨一毛孔光,

jí jiàn shí fāng wú liàng zhū fó jìng miào guāng míng,

即见十方无量诸佛净妙光明,

shì gù hào cǐ pú sà míng wú biān guāng; yǐ zhì huì guāng, pǔ zhào yī qiè,

是故号此菩萨名无边光;以智慧光,普照一切,

lìng lí sān tú, dé wú shàng lì, shì gù hào cǐ pú sà míng dà shì zhì。

令离三途,得无上力,是故号此菩萨名大势至。

cǐ pú sà tiān guān, yǒu wǔ bǎi bǎo lián huā,

此菩萨天冠,有五百宝莲华,

yī yī bǎo huā, yǒu wǔ bǎi bǎo tái, yī yī tái zhōng,

一一宝华,有五百宝台,一一台中,

shí fāng zhū fó jìng miào guó tǔ guǎng cháng zhī xiàng, jiē yú zhōng xiàn.

十方诸佛净妙国土广长之相,皆于中现。

dǐng shàng ròu jì, rú bō tóu mó huā,

顶上肉髻,如钵头摩花,

yú ròu jì shàng, yǒu yī bǎo píng, chéng zhū guāng míng, pǔ xiàn fó shì。

于肉髻上,有一宝瓶,盛诸光明,普现佛事。

yú zhū shēn xiàng, rú guān shì yīn, děng wú yǒu yì。

余诸身相,如观世音,等无有异。

cǐ pú sà xíng shí, shí fāng shì jiè, yī qiè zhèn dòng,

此菩萨行时,十方世界,一切震动,

dāng dì dòng chù, gè yǒu wǔ bǎi yì bǎo huā;

当地动处,各有五百亿宝华;

yī yī bǎo huā, zhuāng yán gāo xiǎn, rú jí lè shì jiè。

一一宝华,庄严高显,如极乐世界。

cǐ pú sà zuò shí, qī bǎo guó tǔ, yī shí dòng yáo.

此菩萨坐时,七宝国土,一时动摇。

cóng xià fāng jīn guāng fó chà, nǎi zhì shàng fāng guāng míng wáng fó chà,

从下方金光佛刹,乃至上方光明王佛刹,

yú qí zhōng jiān, wú liàng chén shù fēn shēn wú liàng shòu fó,

于其中间,无量尘数分身无量寿佛,

fēn shēn guān shì yīn. dà shì zhì, jiē xī yún jí jí lè guó tǔ。

分身观世音、大势至,皆悉云集极乐国土。

cè sè kōng zhōng, zuò lián huā zuò, yǎn shuō miào fǎ, dù kǔ zhòng shēng.

侧塞空中,坐莲华座,演说妙法,度苦众生。

zuò cǐ guān zhě, míng wéi guān jiàn dà shì zhì pú sà,

作此观者,名为观见大势至菩萨,

shì wéi guān dà shì zhì sè shēn xiàng. guān cǐ pú sà zhě,

是为观大势至色身相。观此菩萨者,

míng dì shí yī guān, chú wú shù jié ā sēng qí shēng sǐ zhī zuì。

名第十一观,除无数劫阿僧祇生死之罪。

zuò shì guān zhě, bù chǔ bāo tāi, cháng yóu zhū fó jìng miào guó tǔ。

作是观者,不处胞胎,常游诸佛净妙国土。

cǐ guān chéng yǐ, míng wéi jù zú guān guān shì yīn jí dà shì zhì。

此观成已,名为具足观观世音及大势至。

zuò shì guān zhě míng wéi zhèng guān, ruò tā guān zhě míng wéi xié guān.

作是观者名为正观,若他观者名为邪观。

fó gào ā nán jí wéi tí xī,

佛告阿难及韦提希,

jiàn cǐ shì shí, dāng qǐ xiǎng zuò xīn zì jiàn shēng yú xī fāng jí lè shì jiè,

见此事时,当起想作心自见生于西方极乐世界,

yú lián huā zhōng, jié jiā fū zuò, zuò lián huā hé xiǎng.

于莲华中,结跏趺坐,作莲华合想。

zuò lián huā kāi xiǎng, lián huā kāi shí, yǒu wǔ bǎi sè guāng,

作莲华开想,莲华开时,有五百色光,

lái zhào shēn xiǎng. yǎn mù kāi xiǎng, jiàn fó pú sà mǎn xū kōng zhōng.

来照身想、眼目开想,见佛菩萨满虚空中。

shuǐ niǎo shù lín, jí yǔ zhū fó, suǒ chū yīn shēng, jiē yǎn miào fǎ,

水鸟树林,及与诸佛,所出音声,皆演妙法,

yǔ shí èr bù jīng hé, ruò chū dìng shí, yì chí bù shī。

与十二部经合,若出定时,忆持不失。

jiàn cǐ shì yǐ, míng jiàn wú liàng shòu fó jí lè shì jiè,

见此事已,名见无量寿佛极乐世界,

shì wéi pǔ guān xiǎng, míng dì shí èr guān.

是为普观想,名第十二观。

wú liàng shòu fó, huà shēn wú shù, yǔ guān shì yīn,

无量寿佛,化身无数,与观世音,

jí dà shì zhì, cháng lái zhì cǐ xíng rén zhī suǒ。

及大势至,常来至此行人之所。

zuò shì guān zhě míng wéi zhèng guān, ruò tā guān zhě míng wéi xié guān.

作是观者名为正观,若他观者名为邪观。

fó gào ā nán jí wéi tí xī:

佛告阿难及韦提希:

ruò yù zhì xīn shēng xī fāng zhě, xiān dāng guān yú yī zhàng liù xiàng,

若欲至心生西方者,先当观于一丈六像,

zài chí shuǐ shàng. rú xiān suǒ shuō wú liàng shòu fó,

在池水上。如先所说无量寿佛,

shēn liàng wú biān, fēi shì fán fū xīn lì suǒ jí。

身量无边,非是凡夫心力所及。

rán bǐ rú lái sù yuàn lì gù, yǒu yì xiǎng zhě, bì dé chéng jiù。

然彼如来宿愿力故,有忆想者,必得成就。

dàn xiǎng fó xiàng, dé wú liàng fú, kuàng fù guān fó jù zú shēn xiàng.

但想佛像,得无量福,况复观佛具足身相。

ā mí tuó fó, shén tōng rú yì, yú shí fāng guó, biàn xiàn zì zai,

阿弥陀佛,神通如意,于十方国,变现自在,

huò xiàn dà shēn, mǎn xū kōng zhōng, huò xiàn xiǎo shēn, zhàng liù bā chǐ;

或现大身,满虚空中,或现小身,丈六八尺;

suǒ xiàn zhī xíng, jiē zhēn jīn sè, yuán guāng huà fó,

所现之形,皆真金色,圆光化佛,

jí bǎo lián huā, rú shàng suǒ shuō。

及宝莲华,如上所说。

guān shì yīn pú sà, jí dà shì zhì, yú yī qiè chù, shēn tóng zhòng shēng,

观世音菩萨,及大势至,于一切处,身同众生,

dàn guān shǒu xiàng, zhī shì guān shì yīn, zhī shì dà shì zhì,

但观首相,知是观世音,知是大势至,

cǐ èr pú sà, zhù ā mí tuó fó pǔ huà yī qiè,

此二菩萨,助阿弥陀佛普化一切,

shì wéi zá guān xiǎng, míng dì shí sān guān.

是为杂观想,名第十三观。

zuò shì guān zhě míng wéi zhèng guān, ruò tā guān zhě míng wéi xié guān.

作是观者名为正观,若他观者名为邪观。

fó gào ā nán jí wéi tí xī:

佛告阿难及韦提希:

fán shēng xī fāng yǒu jiǔ pǐn rén. shàng pǐn shàng shēng zhě。

凡生西方有九品人。上品上生者。

ruò yǒu zhòng shēng, yuàn shēng bǐ guó zhě,

若有众生,愿生彼国者,

fā sān zhǒng xīn, jí biàn wǎng shēng. hé děng wéi sān?

发三种心,即便往生。何等为三?

yī zhě, zhì chéng xīn; èr zhě, shēn xīn; sān zhě, huí xiàng fā yuàn xīn.

一者,至诚心;二者,深心;三者,回向发愿心。

jù sān xīn zhě, bì shēng bǐ guó。 fù yǒu sān zhǒng zhòng shēng,

具三心者,必生彼国。复有三种众生,

dāng dé wǎng shēng, hé děng wéi sān?

当得往生,何等为三?

yī zhě, cí xīn bù shā, jù zhū jiè xíng;

一者,慈心不杀,具诸戒行;

èr zhě, dú sòng dà chéng fāng děng jīng diǎn;

二者,读诵大乘方等经典;

sān zhě, xiū xíng liù niàn, huí xiàng fā yuàn, yuàn shēng bǐ guó。

三者,修行六念,回向发愿,愿生彼国。

jù cǐ gōng dé zhě, yī rì nǎi zhì qī rì, jí dé wǎng shēng.

具此功德者,一日乃至七日,即得往生。

shēng bǐ guó shí, cǐ rén jīng jìn yǒng měng gù,

生彼国时,此人精进勇猛故,

ā mí tuó rú lái yǔ guān shì yīn. dà shì zhì, wú shù huà fó, bǎi qiān bǐ qiū,

阿弥陀如来与观世音、大势至,无数化佛,百千比丘,

shēng wén dà zhòng, wú liàng zhū tiān, qī bǎo gōng diàn,

声闻大众,无量诸天,七宝宫殿,

guān shì yīn pú sà zhí jīn gāng tái, yǔ dà shì zhì pú sà, zhì xíng zhě qián,

观世音菩萨执金刚台,与大势至菩萨,至行者前,

ā mí tuó fó fàng dà guāng míng, zhào xíng zhě shēn,

阿弥陀佛放大光明,照行者身,

yǔ zhū pú sà shòu shǒu yíng jiē。

与诸菩萨授手迎接。

guān shì yīn. dà shì zhì yǔ wú shù pú sà, zàn tàn xíng zhě, quàn jìn qí xīn.

观世音、大势至与无数菩萨,赞叹行者,劝进其心。

xíng zhě jiàn yǐ, huān xǐ yǒng yuè, zì jiàn qí shēn, chéng jīn gāng tái,

行者见已,欢喜踊跃,自见其身,乘金刚台,

suí cóng fó hòu, rú tán zhǐ qǐng, wǎng shēng bǐ guó。

随从佛后,如弹指顷,往生彼国。

shēng bǐ guó yǐ, jiàn fó sè shēn, zhòng xiàng jù zú,

生彼国已,见佛色身,众相具足,

jiàn zhū pú sà sè xiàng jù zú, guāng míng bǎo lín, yǎn shuō miào fǎ, wén yǐ,

见诸菩萨色相具足,光明宝林,演说妙法,闻已,

jí wù wú shēng fǎ rěn, jīng xū yú jiān, lì shì zhū fó,

即悟无生法忍,经须臾间,历事诸佛,

biàn shí fāng jiè, yú zhū fó qián, cì dì shòu jì。

遍十方界,于诸佛前,次第受记。

huán zhì běn guó, dé wú liàng bǎi qiān tuó luó ní mén,

还至本国,得无量百千陀罗尼门,

shì míng shàng pǐn shàng shēng zhě。 shàng pǐn zhōng shēng zhě。

是名上品上生者。上品中生者。

bù bì shòu chí dú sòng fāng děng jīng diǎn, shàn jiě yì qù, yú dì yī yì,

不必受持读诵方等经典,善解义趣,于第一义,

xīn bù jīng dòng, shēn xìn yīn guǒ, bù bàng dà chéng, yǐ cǐ gōng dé,

心不惊动,深信因果,不谤大乘,以此功德,

huí xiàng yuàn qiú shēng jí lè guó, xíng cǐ xíng zhě, mìng yù zhōng shí,

回向愿求生极乐国,行此行者,命欲终时,

ā mí tuó fó yǔ guān shì yīn. dà shì zhì。 wú liàng dà zhòng,

阿弥陀佛与观世音、大势至、无量大众,

juàn shǔ wéi rào, chí zǐ jīn tái, zhì xíng zhě qián,

眷属围绕,持紫金台,至行者前,

zàn yán: fǎ zǐ! rǔ xíng dà chéng, jiě dì yī yì,

赞言:法子!汝行大乘,解第一义,

shì gù wǒ jīn lái yíng jiē rǔ, yǔ qiān huà fó, yì shí shòu shǒu,

是故我今来迎接汝,与千化佛,一时授手,

xíng zhě zì jiàn zuò zǐ jīn tái, hé zhǎng chā shǒu, zàn tàn zhū fó,

行者自见坐紫金台,合掌叉手,赞叹诸佛,

rú yī niàn qǐng, jí shēng bǐ guó qī bǎo chí zhōng.

如一念顷,即生彼国七宝池中。

cǐ zǐ jīn tái, rú dà bǎo huā, jīng sù jí kāi, xíng zhě shēn zuò zǐ mó jīn sè,

此紫金台,如大宝华,经宿即开,行者身作紫磨金色,

zú xià yì yǒu qī bǎo lián huā, fó jí pú sà, jù fàng guāng míng,

足下亦有七宝莲华,佛及菩萨,俱放光明,

zhào xíng zhě shēn, mù jí kāi míng, yīn qián sù xí, pǔ wén zhòng shēng,

照行者身,目即开明,因前宿习,普闻众声,

chún shuō shèn shēn dì yī yì dì。

纯说甚深第一义谛。

jí xià jīn tái, lǐ fó hé zhǎng, zàn tàn shì zūn, jīng yú qī rì,

即下金台,礼佛合掌,赞叹世尊,经于七日,

yìng shí jí dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí, dé bù tuì zhuǎn;

应时即得阿耨多罗三藐三菩提,得不退转;

yìng shí jí néng fēi xíng biàn zhì shí fāng, lì shì zhū fó。

应时即能飞行遍至十方,历事诸佛。

yú zhū fó suǒ, xiū zhū sān mèi, jīng yī xiǎo jié,

于诸佛所,修诸三昧,经一小劫,

dé wú shēng rěn, xiàn qián shòu jì, shì míng shàng pǐn zhōng shēng zhě。

得无生忍,现前授记,是名上品中生者。

shàng pǐn xià shēng zhě。 yì xìn yīn guǒ, bù bàng dà chéng.

上品下生者。亦信因果,不谤大乘。

dàn fā wú shàng dào xīn, yǐ cǐ gōng dé, huí xiàng yuàn qiú shēng jí lè guó。

但发无上道心,以此功德,回向愿求生极乐国。

bǐ xíng zhě mìng yù zhōng shí, ā mí tuó fó jí guān shì yīn. dà shì zhì,

彼行者命欲终时,阿弥陀佛及观世音、大势至,

yǔ zhū pú sà, chí jīn lián huā, huà zuò wǔ bǎi huà fó, lái yíng cǐ rén.

与诸菩萨,持金莲华,化作五百化佛,来迎此人。

wǔ bǎi huà fó, yì shí shòu shǒu, zàn yán: fǎ zǐ!

五百化佛,一时授手,赞言:法子!

rǔ jīn qīng jìng, fā wú shàng dào xīn, wǒ lái yíng rǔ。

汝今清净,发无上道心,我来迎汝。

jiàn cǐ shì shí, jí jiàn zì shēn zuò jīn lián huā,

见此事时,即见自身坐金莲华,

zuò yǐ huā hé, suí shì zūn hòu, jí dé wǎng shēng qī bǎo chí zhōng.

坐已华合,随世尊后,即得往生七宝池中。

yī rì yī yè, lián huā nǎi kāi, qī rì zhī zhōng,

一日一夜,莲华乃开,七日之中,

nǎi dé jiàn fó, suī jiàn fó shēn, yú zhòng xiàng hǎo,

乃得见佛,虽见佛身,于众相好,

xīn bù míng liǎo, yú sān qī rì hòu, nǎi liǎo liǎo jiàn.

心不明了,于三七日后,乃了了见。

wén zhòng yīn shēng, jiē yǎn miào fǎ, yóu lì shí fāng,

闻众音声,皆演妙法,游历十方,

gōng yǎng zhū fó, yú zhū fó qián, wén shèn shēn fǎ。

供养诸佛,于诸佛前,闻甚深法。

jīng sān xiǎo jié, dé bǎi fǎ míng mén, zhù huān xǐ dì,

经三小劫,得百法明门,住欢喜地,

shì míng shàng pǐn xià shēng zhě。

是名上品下生者。

shì míng shàng bèi shēng xiǎng, míng dì shí sì guān.

是名上辈生想,名第十四观。

zuò shì guān zhě míng wéi zhèng guān, ruò tā guān zhě míng wéi xié guān.

作是观者名为正观,若他观者名为邪观。

fó gào ā nán jí wéi tí xī: zhōng pǐn shàng shēng zhě。

佛告阿难及韦提希:中品上生者。

ruò yǒu zhòng shēng, shòu chí wǔ jiè, chí bā jiè zhāi, xiū xíng zhū jiè,

若有众生,受持五戒,持八戒斋,修行诸戒,

bù zào wǔ nì, wú zhòng guò è, yǐ cǐ shàn gēn,

不造五逆,无众过恶,以此善根,

huí xiàng yuàn qiú shēng yú xī fāng jí lè shì jiè, xíng zhě lín mìng zhōng shí,

回向愿求生于西方极乐世界,行者临命终时,

ā mí tuó fó yǔ zhū bǐ qiū。 juàn shǔ wéi rào, fàng jīn sè guāng,

阿弥陀佛与诸比丘、眷属围绕,放金色光,

zhì qí rén suǒ, yǎn shuō kǔ。 kōng. wú cháng. wú wǒ,

至其人所,演说苦、空、无常、无我,

zàn tàn chū jiā, dé lí zhòng kǔ。

赞叹出家,得离众苦。

xíng zhě jiàn yǐ, xīn dà huān xǐ, zì jiàn jǐ shēn,

行者见已,心大欢喜,自见己身,

zuò lián huā tái, cháng guì hé zhǎng, wèi fó zuò lǐ。

坐莲华台,长跪合掌,为佛作礼。

wèi jǔ tóu qǐng, jí dé wǎng shēng jí lè shì jiè, lián huā xún kāi.

未举头顷,即得往生极乐世界,莲华寻开。

dāng huā fū shí, wén zhòng yīn shēng, zàn tàn sì dì,

当华敷时,闻众音声,赞叹四谛,

yìng shí jí dé ā luó hàn dào, sān míng liù tōng, jù bā jiě tuō,

应时即得阿罗汉道,三明六通,具八解脱,

shì míng zhōng pǐn shàng shēng zhě。 zhōng pǐn zhōng shēng zhě。

是名中品上生者。中品中生者。

ruò yǒu zhòng shēng, ruò yī rì yī yè chí bā jiè zhāi,

若有众生,若一日一夜持八戒斋,

ruò yī rì yī yè chí shā mí jiè, ruò yī rì yī yè chí jù zú jiè,

若一日一夜持沙弥戒,若一日一夜持具足戒,

wēi yí wú quē, yǐ cǐ gōng dé, huí xiàng fā yuàn qiú shēng jí lè guó。

威仪无缺,以此功德,回向发愿求生极乐国。

jiè xiāng xūn xiū, rú cǐ xíng zhě, mìng yù zhōng shí,

戒香熏修,如此行者,命欲终时,

jiàn ā mí tuó fó yǔ zhū juàn shǔ, fàng jīn sè guāng,

见阿弥陀佛与诸眷属,放金色光,

chí qī bǎo lián huā, zhì xíng zhě qián, xíng zhě zì wén kōng zhōng yǒu shēng,

持七宝莲华,至行者前,行者自闻空中有声,

zàn yán: shàn nán zǐ! rú rǔ shàn rén, suí shùn sān shì zhū fó jiào gù,

赞言:善男子!如汝善人,随顺三世诸佛教故,

wǒ lái yíng rǔ。 xíng zhě zì jiàn zuò lián huā shàng,

我来迎汝。行者自见坐莲华上,

lián huā jí hé, shēng yú xī fāng jí lè shì jiè。

莲华即合,生于西方极乐世界。

zài bǎo chí zhōng, jīng yú qī rì, lián huā nǎi fū, huā jì fū yǐ,

在宝池中,经于七日,莲华乃敷,华既敷已,

kāi mù hé zhǎng, zàn tàn shì zūn, wén fǎ huān xǐ, dé xū tuó huán,

开目合掌,赞叹世尊,闻法欢喜,得须陀洹,

jīng bàn jié yǐ, chéng ā luó hàn, shì míng zhōng pǐn zhōng shēng zhě。

经半劫已,成阿罗汉,是名中品中生者。

zhōng pǐn xià shēng zhě。 ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén, xiào yǎng fù mǔ,

中品下生者。若有善男子善女人,孝养父母,

xíng shì rén cí, cǐ rén mìng yù zhōng shí, yù shàn zhī shí,

行世仁慈,此人命欲终时,遇善知识,

wèi qí guǎng shuō ā mí tuó fó guó tǔ lè shì,

为其广说阿弥陀佛国土乐事,

yì shuō fǎ zàng bǐ qiū sì shí bā dà yuàn, wén cǐ shì yǐ, xún jí mìng zhōng.

亦说法藏比丘四十八大愿,闻此事已,寻即命终。

pì rú zhuàng shì shēn bì qǐng, jí shēng xī fāng jí lè shì jiè,

譬如壮士伸臂顷,即生西方极乐世界,

jīng qī rì yǐ, yù guān shì yīn jí dà shì zhì,

经七日已,遇观世音及大势至,

wén fǎ huān xǐ, dé xū tuó huán, guò yī xiǎo jié, chéng ā luó hàn,

闻法欢喜,得须陀洹,过一小劫,成阿罗汉,

shì míng zhōng pǐn xià shēng zhě。

是名中品下生者。

shì míng zhōng bèi shēng xiǎng, míng dì shí wǔ guān.

是名中辈生想,名第十五观。

zuò shì guān zhě míng wéi zhèng guān, ruò tā guān zhě míng wéi xié guān.

作是观者名为正观,若他观者名为邪观。

fó gào ā nán jí wéi tí xī: xià pǐn shàng shēng zhě。

佛告阿难及韦提希:下品上生者。

huò yǒu zhòng shēng, zuò zhòng è yè, suī bù fěi bàng fāng děng jīng diǎn,

或有众生,作众恶业,虽不诽谤方等经典,

rú cǐ yú rén, duō zào è fǎ, wú yǒu cán kuì,

如此愚人,多造恶法,无有惭愧,

mìng yù zhōng shí, yù shàn zhī shí,

命欲终时,遇善知识,

wèi shuō dà chéng shí èr bù jīng shǒu tí míng zì,

为说大乘十二部经首题名字,

yǐ wén rú shì zhū jīng míng gù, chú què qiān jié jí zhòng è yè。

以闻如是诸经名故,除却千劫极重恶业。

zhì zhě fù jiāo hé zhǎng chā shǒu, chēng nā mō ā mí tuó fó。

智者复教合掌叉手,称南无阿弥陀佛。

chēng fó míng gù, chú wǔ shí yì jié shēng sǐ zhī zuì。

称佛名故,除五十亿劫生死之罪。

ěr shí bǐ fó, jí qiǎn huà fó, huà guān shì yīn, huà dà shì zhì,

尔时彼佛,即遣化佛,化观世音,化大势至,

zhì xíng zhě qián, zàn yán: shàn zāi shàn nán zǐ!

至行者前,赞言:善哉善男子!

yǐ rǔ chēng fó míng gù, zhū zuì xiāo miè, wǒ lái yíng rǔ。

以汝称佛名故,诸罪消灭,我来迎汝。

zuò shì yǔ yǐ, xíng zhě jí jiàn huà fó guāng míng,

作是语已,行者即见化佛光明,

biàn mǎn qí shì, jiàn yǐ huān xǐ, jí biàn mìng zhōng.

遍满其室,见已欢喜,即便命终。

chéng bǎo lián huā, suí huà fó hòu, shēng bǎo chí zhōng,

乘宝莲华,随化佛后,生宝池中,

jīng qī qī rì, lián huā nǎi fū, dāng huā fū shí,

经七七日,莲华乃敷,当华敷时,

dà bēi guān shì yīn pú sà jí dà shì zhì pú sà,

大悲观世音菩萨及大势至菩萨,

fàng dà guāng míng, zhù qí rén qián, wèi shuō shèn shēn shí èr bù jīng.

放大光明,住其人前,为说甚深十二部经。

wén yǐ xìn jiě, fā wú shàng dào xīn, jīng shí xiǎo jié,

闻已信解,发无上道心,经十小劫,

jù bǎi fǎ míng mén, dé rù chū dì, shì míng xià pǐn shàng shēng zhě。

具百法明门,得入初地,是名下品上生者。

dé wén fó míng fǎ míng jí wén sēng míng, wén sān bǎo míng jí dé wǎng shēng.

得闻佛名法名及闻僧名,闻三宝名即得往生。

fó gào ā nán jí wéi tí xī: xià pǐn zhōng shēng zhě。

佛告阿难及韦提希:下品中生者。

huò yǒu zhòng shēng, huǐ fàn wǔ jiè。 bā jiè jí jù zú jiè,

或有众生,毁犯五戒、八戒及具足戒,

rú cǐ yú rén, tōu sēng qí wù, dào xiàn qián sēng wù,

如此愚人,偷僧祇物,盗现前僧物,

bù jìng shuō fǎ, wú yǒu cán kuì, yǐ zhū è fǎ ér zì zhuāng yán.

不净说法,无有惭愧,以诸恶法而自庄严。

rú cǐ zuì rén, yǐ è yè gù, yīng duò de yù, mìng yù zhōng shí,

如此罪人,以恶业故,应堕地狱,命欲终时,

dì yù zhòng huǒ, yī shí jù zhì, yù shàn zhī shí, yǐ dà cí bēi,

地狱众火,一时俱至,遇善知识,以大慈悲,

jí wèi zàn shuō ā mí tuó fó shí lì wēi dé, guǎng zàn bǐ fó guāng míng shén lì,

即为赞说阿弥陀佛十力威德,广赞彼佛光明神力,

yì zàn jiè。 dìng. huì。 jiě tuō。 jiě tuō zhī jiàn.

亦赞戒、定、慧、解脱、解脱知见。

cǐ rén wén yǐ, chú bā shí yì jié shēng sǐ zhī zuì。

此人闻已,除八十亿劫生死之罪。

dì yù měng huǒ, huà wèi liáng fēng, chuī zhū tiān huā,

地狱猛火,化为凉风,吹诸天华,

huā shàng jiē yǒu huà fó pú sà, yíng jiē cǐ rén, rú yī niàn qǐng,

华上皆有化佛菩萨,迎接此人,如一念顷,

jí dé wǎng shēng qī bǎo chí zhōng lián huā zhī nèi, jīng yú liù jié,

即得往生七宝池中莲花之内,经于六劫,

lián huā nǎi fū。 dāng huā fū shí, guān shì yīn. dà shì zhì,

莲花乃敷。当花敷时,观世音、大势至,

yǐ fàn yīn shēng ān wèi bǐ rén, wèi shuō dà chéng shèn shēn jīng diǎn,

以梵音声安慰彼人,为说大乘甚深经典,

wén cǐ fǎ yǐ, yìng shí jí fā wú shàng dào xīn, shì míng xià pǐn zhōng shēng zhě。

闻此法已,应时即发无上道心,是名下品中生者。

fó gào ā nán jí wéi tí xī: xià pǐn xià shēng zhě。

佛告阿难及韦提希:下品下生者。

huò yǒu zhòng shēng, zuò bù shàn yè, wǔ nì shí è, jù zhū bù shàn,

或有众生,作不善业,五逆十恶,具诸不善,

rú cǐ yú rén, yǐ è yè gù, yīng duò è dào, jīng lì duō jié, shòu kǔ wú qióng.

如此愚人,以恶业故,应堕恶道,经历多劫,受苦无穷。

rú cǐ yú rén, lín mìng zhōng shí, yù shàn zhī shí, zhǒng zhǒng ān wèi,

如此愚人,临命终时,遇善知识,种种安慰,

wèi shuō miào fǎ, jiāo lìng niàn fó, bǐ rén kǔ bī, bù huáng niàn fó。

为说妙法,教令念佛,彼人苦逼,不遑念佛。

shàn yǒu gào yán:

善友告言:

rǔ ruò bù néng niàn bǐ fó zhě, yīng chēng guī mìng wú liàng shòu fó。

汝若不能念彼佛者,应称归命无量寿佛。

rú shì zhì xīn, lìng shēng bù jué, jù zú shí niàn, chēng nā mō ā mí tuó fó。

如是至心,令声不绝,具足十念,称南无阿弥陀佛。

chēng fó míng gù, yú niàn niàn zhōng, chú bā shí yì jié shēng sǐ zhī zuì。

称佛名故,于念念中,除八十亿劫生死之罪。

mìng zhōng zhī shí jiàn jīn lián huā yóu rú rì lún zhù qí rén qián,

命终之时见金莲花犹如日轮住其人前,

rú yī niàn qǐng, jí dé wǎng shēng jí lè shì jiè。

如一念顷,即得往生极乐世界。

yú lián huā zhōng, mǎn shí èr dà jié, lián huā fāng kāi,

于莲华中,满十二大劫,莲华方开,

dāng huā fū shí, guān shì yīn dà shì zhì yǐ dà bēi yīn shēng,

当花敷时,观世音大势至以大悲音声,

wèi qí guǎng shuō zhū fǎ shí xiàng, chú miè zuì fǎ。

为其广说诸法实相,除灭罪法。

wén yǐ huān xǐ, yìng shí jí fā pú tí zhī xīn, shì míng xià pǐn xià shēng zhě。

闻已欢喜,应时即发菩提之心,是名下品下生者。

shì míng xià bèi shēng xiǎng, míng dì shí liù guān.

是名下辈生想,名第十六观。

ěr shí shì zūn shuō shì yǔ shí, wéi tí xī yǔ wǔ bǎi shì nǚ,

尔时世尊说是语时,韦提希与五百侍女,

wén fó suǒ shuō, yìng shí jí jiàn jí lè shì jiè guǎng cháng zhī xiàng,

闻佛所说,应时即见极乐世界广长之相,

dé jiàn fó shēn jí èr pú sà。

得见佛身及二菩萨。

xīn shēng huān xǐ, tàn wèi céng yǒu, huò rán dà wù, dé wú shēng rěn.

心生欢喜,叹未曾有,豁然大悟,得无生忍。

wǔ bǎi shì nǚ, fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn, yuàn shēng bǐ guó。

五百侍女,发阿耨多罗三藐三菩提心,愿生彼国。

shì zūn xī jì, jiē dāng wǎng shēng, shēng bǐ guó yǐ,

世尊悉记,皆当往生,生彼国已,

huò dé zhū fó xiàn qián sān mèi, wú liàng zhū tiān, fā wú shàng dào xīn.

获得诸佛现前三昧,无量诸天,发无上道心。

ěr shí ā nán, jí cóng zuò qǐ, bài fó yán:

尔时阿难,即从座起,白佛言:

shì zūn! dāng hé míng cǐ jīng? cǐ fǎ zhī yào, dāng yún hé shòu chí?

世尊!当何名此经?此法之要,当云何受持?

fó gào ā nán: cǐ jīng míng

佛告阿难:此经名

guān jí lè guó tǔ wú liàng shòu fó guān shì yīn pú sà dà shì zhì pú sà。

观极乐国土无量寿佛观世音菩萨大势至菩萨。

yì míng jìng chú yè zhàng shēng zhū fó qián.

亦名净除业障生诸佛前。

rǔ dāng shòu chí, wú lìng wàng shī!

汝当受持,无令忘失!

xíng cǐ sān mèi zhě, xiàn shēn dé jiàn wú liàng shòu fó jí èr dà shì。

行此三昧者,现身得见无量寿佛及二大士。

ruò shàn nán zǐ jí shàn nǚ rén, dàn wén fó míng èr pú sà míng,

若善男子及善女人,但闻佛名二菩萨名,

chú wú liàng jié shēng sǐ zhī zuì, hé kuàng yì niàn.

除无量劫生死之罪,何况忆念。

ruò niàn fó zhě, dāng zhī cǐ rén, zé shì rén zhōng fēn tuó lì huā。

若念佛者,当知此人,则是人中芬陀利花。

guān shì yīn pú sà。 dà shì zhì pú sà, wéi qí shèng yǒu,

观世音菩萨、大势至菩萨,为其胜友,

dāng zuò dào chǎng, shēng zhū fó jiā。

当坐道场,生诸佛家。

fó gào ā nán:

佛告阿难:

rǔ hǎo chí shì yǔ。 chí shì yǔ zhě, jí shì chí wú liàng shòu fó míng.

汝好持是语。持是语者,即是持无量寿佛名。

fó shuō shì yǔ shí, zūn zhě mù jiān lián, zūn zhě ā nán, jí wéi tí xī děng,

佛说是语时,尊者目犍连,尊者阿难,及韦提希等,

wén fó suǒ shuō, jiē dà huān xǐ。

闻佛所说,皆大欢喜。

ěr shí shì zūn, zú bù xū kōng, huán qí shé jué shān.

尔时世尊,足步虚空,还耆阇崛山。

ěr shí ā nán, guǎng wèi dà zhòng, shuō rú shàng shì。

尔时阿难,广为大众,说如上事。

wú liàng zhū tiān. lóng. yè chā, wén fó suǒ shuō,

无量诸天、龙、夜叉,闻佛所说,

jiē dà huān xǐ, lǐ fó ér tuì。

皆大欢喜,礼佛而退。

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书

相关文章

版权所有:心经念诵网